• بیمه زنان خانه‌دار و دختران که در سازمان تأمین‌اجتماعی ذیل طرح فراگیر بیمه خانواده ایرانی تعریف شده، یکی از انواع پوشش‌های بیمه‌ای طراحی شده از سوی این سازمان برای گسترش پوشش بیمه اجتماعی به تمامی زنان و دختران کشور است.

  • تمامی زنان هجده تا پنجاه ساله این امکان را دارند تا خود را در سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند و بعد از رسیدن به سن بازنشستگی، مستمری دریافت کنند. برای بیمه زنان خانه دار، مجرد یا متاهل بودن مهم نیست.

۱