خبر فوری، قانون تقسیم ارث بین پسر و دختر در 1402 تغییر کرد

اگر متوفی ، هم فرزند پسر و هم فرزند دختر داشته باشد ، پسران دو برابر دختران ارث می برند . لذا تا کنون ، قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان که سهم الارث دختران و پسران را یکسان کرده باشد ، به تصویب نرسیده است .

خبر فوری، قانون تقسیم ارث بین پسر و دختر در 1402 تغییر کرد

به گزارش منیبان، اگر متوفی ، هم فرزند پسر و هم فرزند دختر داشته باشد ، پسران دو برابر دختران ارث می برند . لذا تا کنون ، قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان که سهم الارث دختران و پسران را یکسان کرده باشد ، به تصویب نرسیده است .

سهم ارث مادر: 1/6 اگر متوفی فرزند یا خواهر و برادر داشته باشد، 1/3 اگر متوفی فرزند و خواهر و برادر نداشته باشد. سهم ارث پدر: 1/6 اگر متوفی فرزند داشته باشد. فرزند خوانده از زن و شوهر ارث نمی برد و پدر ومادر از زمره وراث فرزند خوانده محسوب نمی‌شوند.

متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان ، همان قانون مدنی است که به موجب آن ، فرمول تقسیم ارث فرزندان به این صورت است که اگر متوفی ، هم فرزند پسر و هم فرزند دختر داشته باشد ، پسران دو برابر دختران ارث می برند . لذا تا کنون ، قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان که سهم الارث دختران و پسران را یکسان کرده باشد ، به تصویب نرسیده است .

در قانون مدنی ، شرایط و ضوابط ارث بردن مشخص شده است ؛ با این حال ، تدوین قوانین ارث در قانون مدنی ، تا حدود زیادی متاثر از شرع مقدس اسلام است . به این معنا که قانون مدنی ، در تدوین ضوابط و قواعد ارث ، بر مبنای آیات قرآن کریم عمل نموده و طبقات و درجات ارث و نیز میزان سهم الارث هر کدام از ورثه را بر مبنای قرآن کریم پیش بینی نموده است .

از جمله وراث طبقه اول متوفی ، فرزندان وی هستند که حتی در صورت زنده بودن والدین متوفی ، از ارث بهره مند خواهند شد . فرزندان متوفی ، ممکن است همگی دختر یا همگی پسر باشند ؛ همانطور که ممکن است هم دختر و هم پسر باشند که اصولا سهم الارث پسران دو برابر دختران است . اما گاهی این سوال مطرح می شود که قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان چیست و متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان چه فرمولی را برای تقسیم ارث پیش بینی نموده است ؟

برای پاسخ دادن به این سوالات ، در ادامه این مقاله ، به بررسی این سوالات می پردازیم که قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان چیست ، متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان شامل چه مباحثی است و در ادامه نیز فرمول تقسیم ارث بین فرزندان طبق قانون تقسیم ارث بررسی خواهد شد .

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان

اشخاصی که بر اساس قانون مدنی از متوفیان ارث می برند ، شامل دو گروه هستند : خویشاوندان نسبی ( خویشاوندانی که با متوفی رابطه خونی و یا نسبی دارند ؛ از قبیل پدر و مادر و فرزندان متوفی ) و نیز خویشاوندان سببی ( خویشاوندانی که از طریق پیوند زوجیت با متوفی رابطه دارند ؛ از قبیل زوج و زوجه متوفی ) . البته زوج یا زوجه متوفی ، در هر حال از متوفی ارث می برند که جزییات این موضوع ، در مقاله ای جداگانه با عنوان ارث زوج و زوجه توضیح داده شده است .

بر اساس مواد قانون مدنی ، اشخاصی که می توانند از متوفی ارث ببرند ، در سه طبقه جداگانه بیان شده اند که در صورت وجود هر خویشاوندی در طبقه نزدیک تر ، اشخاصی که در طبقات بعدی هستند ، از بردن ارث محروم می شوند . یکی از مهم ترین وراثی که در طبقه اول هستند ، ابوین یا پدر و مادر ، به همراه اولاد یا فرزندان متوفی هستند که در صورت زنده بودن ، از متوفی ارث می برند که برای آشنایی با طبقات و درجات بعدی ارث ، می توانید مقاله طبقات و درجات ارث را نیز ملاحظه نمایید .

اما گاهی این سوال مطرح می شود که قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان چیست و آیا قانون جدیدی برای تقسیم ارث بین فرزندان تصویب شده است که فرمول تقسیم ارث بین فرزندان را تغییر داده باشد ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که تا زمان حاضر ، قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان تصویب نشده است و قانون قابل اجرا در خصوص نحوه تقسیم ارث بین فرزندان ، همان قانون مدنی می باشد .

از جمله مهم ترین شرایط ارث بردن نوه از پدربزرگ و مادربزرگ، این شرط بوده که فرزند مستقیم پدربزرگ یا مادربزرگ، نباید در هنگام فوت آنها زنده باشد. میزان ارث نوه از ترکه اجداد خود نیز بر اساس سهم الارث پدر یا مادر او تعیین می گردد. بنابراین، سهم نوه پسری، از ارثیه اجداد، دو برابر سهم نوه دختری خواهد بود.

نکته مهمی که در خصوص تقسیم ارث بین فرزندان وجود دارد ، آن است که فرزندان متوفی باید جزء فرزندان مشروع متوفی باشند ؛ چرا که بر اساس قانون ، نامشروع بودن فرزند سبب محروم شدن وی از ارث می شود که این موضوع ، در مقاله ارث فرزند نامشروع بررسی شده است . علاوه بر این ، به فرزندان رضاعی متوفی نیز ارث تعلق نخواهد گرفت .

در قانون تقسیم ارث بین فرزندان ، سهم الارث فرزندان بسته به اینکه فرزندان متوفی شامل پسران ، دختران و یا هر دوی آن ها باشد ، متفاوت خواهد بود . علاوه بر این ، تقسیم ارث بین فرزندان ، بسته به تعداد فرزندان متفاوت خواهد شد که برای احتراز از ایجاد اختلاف در تقسیم ارث ، می توان بر اساس قانون تقسیم ارث بین فرزندان ، به صورت دقیقی انحصار وراثت را انجام داد .

متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان

در قسمت قبل ، در خصوص قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان صحبت نموده و همانطور که بیان شد ، قانون جدیدی در خصوص تقسیم ارث بین فرزندان دختر و پسر و ارث خواهر و برادر ناتنی، به تصویب نرسیده است و قانون تقسیم ارث بین فرزندان ، همان قانون مدنی است . اما در این قسمت قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان چیست و تقسیم ارث بین فرزندان بر اساس چه متن و ماده قانونی صورت می گیرد و فرمول آن چیست ؟

بر اساس ماده 907 قانون مدنی ، متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان به این شرح است : « اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود : ‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد ، خواه پسر ، خواه دختر ، تمام ترکه به او می رسد . ‌اگر اولاد متعدد باشند ، ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود . ‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد » . بنابراین ، بدون در نظر گرفتن سهم الارث پدر از فرزند متوفی و نیز سهم الارث مادر ، ارث فرزندان متوفی به شیوه زیر تقسیم می شود :

در صورتی که متوفی یک فرزند دختر داشته باشد ، تمام سهم الارث به وی تعلق می گیرد .

در صورتی که متوفی چند فرزند دختر داشته باشد ، سهم الارث به صورت مساوی میان همه آنها تقسیم می شود که جزییات بیشتر در این خصوص در مقاله حالت های مختلف سهم الارث دختران نیز بررسی شده است .

در صورتی که متوفی یک فرزند پسر داشته باشد ، تمام ترکه به وی تعلق می گیرد .

در صورتی که متوفی چند فرزند پسر داشته باشد ، سهم الارث به صورت مساوی میان همه آنها تقسیم می شود .

در صورتی که فرزندان متوفی ، هم پسر و هم دختر باشند ، سهم الارث پسران ، دو برابر سهم الارث دختران می باشد .

فرمول تقسیم ارث بین فرزندان طبق قانون تقسیم ارث

در قسمت قبل ، به توضیح قانون تقسیم ارث بین فرزندان پرداخته و متن قانون تقسیم ارثیه میان فرزندان را که از اختلاف در تقسیم ارث، جلوگیری می کند، ذکر نمودیم . با این حال ، ممکن است این سوال مطرح شود که فرمول تقسیم ارث بین فرزندان ، طبق قانون تقسیم ارث چیست و به عبارت دیگر ، برای تقسیم ارث میان فرزندان بر اساس قانون و ارائه سهم الارث هر کدام از فرزندان ، به چه ترتیب عمل می شود ؟

همانطور که اشاره شد ، در صورتی که متوفی تنها یک فرزند داشته باشد ، پس از اینکه سهم الارث زوج یا زوجه متوفی و همچنین سهم الارث پدر و سهم ارث مادر وی پرداخت شد ، بقیه ترکه به فرزند تعلق می گیرد . اما در صورتی که متوفی چند فرزند داشته باشد ، پس از پرداخت سهم الارث زوج و زوجه و سهم الارث مادر و پدر وی ، باید طبق فرمول تقسیم سهم الارث عمل نمود .

فرمول تقسیم ارث بین فرزندان طبق متن قانون تقسیم ارث به این صورت است که ابتدا باید کلیه ترکه متوفی را تقسیم بر تعداد سهامی که به فرزندان متوفی تعلق می گیرد ، نماییم تا سهم هر یک از فرزندان مشخص شود . قانون تقسیم سهم ارث فرزندان نیز به این صورت است که برای هر فرزند دختر ، یک سهم و برای هر فرزند پسر ، دو سهم در نظر گرفته می شود . سپس ، کل مبلغ ترکه متوفی را تقسیم بر تعداد سهام می نماییم .

به عنوان نمونه ، در صورتی که تعداد فرزندان متوفی ، سه فرزند پسر و چهار فرزند دختر باشد ، تعداد کل سهام ، عبارت از 10 سهم خواهد بود . اگر کل ترکه و دارایی متوفی ، یک میلیارد تومان باشد ، این مبلغ را تقسیم بر تعداد سهام یعنی 10 واحد می نماییم . سپس ، به هر فرزند پسر ، 2 سهم ، معادل 200 میلیون تومان پرداخت می شود و به هر فرزند دختر ، یک سهم معادل 100 میلیون تومان تعلق خواهد گرفت .

منبع: ویستا

ت ت
کدخبر: 172738 تاریخ انتشار
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  در رسانه های دیگر بخوانید
  ارسال نظر

  پربیننده‌ترین
  اخبار روز سایر رسانه ها
   دیگر رسانه ها